Texas Obituaries - Jan 14, 1911 - Simon Pollock

Click anywhere on image for printable version

Texas Obituaries - Jan 14, 1911 - Simon Pollock

 

Source: El Paso Herald, Jan 14, 1911, page 6