Kentucky Obituaries - Kentucky Irish American - September 28, 1901

RECENT DEATHS.

  • Mrs. Julia Concannon

  • Mrs. Bridget Moore

  • Mrs. Ann Murphy

  • Mrs. August Oberhausen

     

    Source: Kentucky Irish American, September 28, 1901