Kentucky Obituaries - Kentucky Irish American - August 24, 1901

RECENT DEATHS.

  • Miss Lizzie Baldwin

  • Mrs. Ellen Cartmell-Mason

  • Mrs. Hilderbrand

  • Mary Kennedy

  • Mrs. Maria Pendergast

     

    Source: Kentucky Irish American, August 24, 1901